ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


PROJEKTAI

PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Nuo 2020 metų spalio mėn. Anykščių r. Kavarsko pagrindinėje mokykloje prasidėjo projekto „Kokybės krepšelis veiklos“.
„Vienas iš esminių veiksnių, kurie lemia geresnius mokymosi pasiekimus yra laikomas savivaldus mokymasis (The Teaching and Learning Toolkit, 2014; Blaschke, 2012; Dick, 2013; Ehlers, 2013; van Velzen, 2016), nes identifikuojamas esminis XXI amžiaus ugdymo tikslas – ne tik išmokyti mokinius mokytis, bet ir savarankiškai valdyti savo mokymąsi, t. y. besikeičiančios aplinkos kontekste valdyti savo asmeninę kaitą tam, kad galėtume ne tik išlikti, bet ir jaustis lydimi sėkmės. Realizuojant Švietimo įstatyme numatytą tikslą, svarbu orientuotis ir į asmenybės brandą. Neatsitiktinai Geros mokyklos koncepcijoje (2015) yra numatyti šie rezultatai: mokymosi pasiekimai ir pažanga bei asmenybės branda.“
Daugiau apie projektą

Anykščių r. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos tobulinimo planas

Mokyklos administracijos informacija
2020-12-16


PROJEKTAS LYDERIŲ LAIKAS 3

Mūsų mokykla nuo 2019 m. dalyvauja nacionaliniame švietimo projekte „Lyderių laikas 3“ (Nr.09.4.2-ESFA-V-715-03-0001). Šis projektas – tai iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką ir besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti pokyčius savo organizacijose vardan mokinių mokymosi pažangos. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir valstybės biudžeto lėšų. Informacija apie Anykščių rajono savivaldybės projektą: www.lyderiulaikas.lt/lt/component/content/arcticle/4577. Savivaldybės tema: „Pasidalinta mokytojų, mokinių ir tėvų atsakomybė, siekiant geresnių mokinio pasiekimų“. Mokyklos tema: „Savivaldaus mokymo(si) strategijos diegimas 7 ir 8 klasėse ir mokytojų, mokinių ir tėvų atsakomybės pasidalinimas, siekiant individualios mokinio pažangos“.
Daugiau apie projektą

Mokyklos administracijos informacija
2020-11-30


DIENINĖ VASAROS STOVYKLA „KELIONIŲ LAGAMINAS“

Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciniame centre įgyvendinamas projektas, dieninė vasaros stovykla „Kelionių lagaminas“ finansuojama pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano 6 priemonę 6.1.2.06 „Vaikų užimtumo didinimas“.

Stovyklos įgyvendinimo trukmė 5 d. Stovyklos pradžia 2019-06-10 - Stovyklos pabaiga 2019-06-14.

Tikslas-susipažinti su gamtos paslaptimis, pamatyti jos grožį, įvairovę, pajusti vienovę ir dermę su gamta.

Projekto vykdytojos: J. Baniūnienė ir L. Eitutienė.

Projekto veiklos:
1. Apsilankymas Asvejos regioniniame parke. Edukacinė programa „Trijų parko laumių istorijos“.
2. Apsilankymas Panevėžio regioniniame parke, Pašilės stumbryne ir Gamtos mokykloje.
3. Apsilankymas Ignalinos regioniniame parke. Edukacinė programa „Pažink bites saldžiai“.
4. Apsilankymas Anykščių regioniniame parke. Pažintinė programa „Miškas kitaip“.
5. Parko maketo „Svajonių parkas“ kūrimas.

GALERIJA PAGAL VEIKLAS

1. Apsilankymas Asvejos regioniniame parke. Edukacinė programa „Trijų parko laumių istorijos“.

2. Apsilankymas Panevėžio regioniniame parke, Pašilės stumbryne ir Gamtos mokykloje.

3. Apsilankymas Ignalinos regioniniame parke. Edukacinė programa „Pažink bites saldžiai“.

4. Apsilankymas Anykščių regioniniame parke. Pažintinė programa „Miškas kitaip“.

5. Parko maketo „Svajonių parkas“ kūrimas.

Organizatorių informacija
2019-06-15


SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Anykščių rajono savivaldybėje vykdomas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje“ Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0007 (toliau – Projektas), finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Projekto vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Projekto partneris: Anykščių rajono savivaldybės administracija.
2019 m. sausio - balandžio mėn. mokykloje bus vykdomi švietėjiški sveikatinimo renginiai - paskaitos šiomis temomis:

1. Fizinis aktyvumas ir taisyklinga kūno laikysena - stiprios sveikatos pagrindas, apsaugantis nuo kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų bei traumų ir nelaimingų atsitikimų. Trukmė – 2 val.

2. Reguliari ir subalansuota mityba - prevencija nuo kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų. Trukmė – 2 val.

Lektoriai:
Būsima kineziterapeutė – Antuaneta Matiukaitė
Dietistė – Gabrielė Velykytė
Atsakingas asmuo: Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Rima Bagočiūnienė, tel. +370 6525 5113, el. paštas:rimabagociuniene@gmail.com

Mokyklos administracijos informacija
2019-02-06


LIONS QUEST „LAIKAS KARTU“ (priešmokyklinis ugdymas – IV klasės)

Laikas kartu – įrodymais grįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir išmokyti vaikus įgūdžių, padedančių pasiekti sėkmę mokykloje ir gyvenime. Programa Laikas kartu orientuojasi į vaikų potencialą ir kreipia jų kūrybines galias taip, kad ateityje vaikai taptų gabūs, sveiki jauni žmonės, kurie turi pozityvius tikslus ir jaučia įsipareigojimus savo šeimai ir bendruomenei.

Mokyklos administracijos informacija
2018-12-07


„SAUGOK IR GERBK MANE“

Mokykla dalyvauja prevencinėje programoje „Saugok ir gerbk mane“ (seksualinės prievartos prevencijos mokykloje programa). Programos tikslas – suteikti mokyklos bendruomenei žinių apie seksualinės prievartos formas, rizikos ir apsauginius veiksnius, pasekmes, didinti mokyklos personalo kompetencijas vykdyti seksualinės prievartos prevenciją, mokyti juos vesti specialius užsiėmimus mokiniams kaip atpažinti seksualinės prievartos užuomazgas, kaip reaguoti ir kur kreiptis pagalbos, kaip išvengti galimų prievartos atvejų.

Prevencinės programos tikslinė grupė – 2-12 kl. mokiniai, jų tėvai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai.

Mokymus pagal programą ves ir mokyklas konsultuos VšĮ „Paramos vaikams centras“ specialistai (www.pvc.lt), programos įgyvendinimą administruos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (www.sppc.lt).

Programos koordinatorė mokytoja Vilma Kriaučiūnienė

Mokyklos administracijos informacija
2018-12-07


INFORMATIKA PRADINIAME UGDYME

Nuo 2018 m. mokykla-centras dalyvauja UPC projekte „Informatika pradiniame ugdyme“, kurio metu mokiniams suteikiamos galimybės ugdytis skaitmenines kompetencijas, kūrybiškumą, informatinį mąstymą ir kurio metu bus įgyvendinta veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“. Projekto trukmė - 4 metai.

Mokyklos administracijos informacija
2018-09-15


STOVYKLA „ŠIMTMEČIO VAIKYSTĖ“

Šiais metais švenčiame svarbų mūsų istorijos jubiliejų – atkurtos valstybės šimtmetį. Ištisos vyresnių žmonių kartos per tą laikotarpį iškentė okupacijas, tremtį, persekiojimus. Tačiau mažiesiems mūsų šalies piliečiams tos skausmingos ir didvyriškos patirtys yra tik istorijos vadovėlių medžiaga. O juk negalima kurti ateities, nesiremiant praeitimi, kad ir kokia skausminga ji bebūtų. Todėl negalima užmiršti tų skaudžių įvykių, datų, žmonių. Taigi istorinė atmintis neturi senaties.

Tuo tikslu mes įkūrėme stovyklą „Šimtmečio vaikystė“, kurioje pradinukai ilsėjosi prasmingai, domėdamiesi savo šalies, savo krašto istorija, bei gebėjo pajusti, ką reiškia būti laisvam laisvoje šalyje.

Stovyklos tikslas buvo sudaryti sąlygas vaikams turiningai pailsėti, pažinti savo krašto istoriją ugdant meninius gebėjimus ir saviraišką. Ir mums tai pavyko!

Organizatorių informacija
2018-06-15


Stovyklos „ŠIMTMEČIO VAIKYSTĖ“ atidarymas.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4Išvyka į S.Kairio gimtinę. Aplankytos istorinės vietovės.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4Išvyka į Smetonos dvarą Užugiryje. Mokiniai susipažino su A. Smetonos veikla. Aplankė Užugirio mokyklos muziejų.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4Išvyka į Kauno karo muziejų. Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Lituanicos“ skrydis per amžius atminty".

1 / 3

2 / 3

3 / 3Išvyka į Ukmergę. Ekskursija po miestą.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4Mokiniai dalyvavo proto mūšyje „Lietuva - istorijos takeliais".

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4Stovyklos „ŠIMTMEČIO VAIKYSTĖ“ uždarymas.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4DIENINĖ VAIKŲ VASAROS POILSIO STOVYKLA

Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre įgyvendinamas projektas, dieninė vaikų vasaros poilsio stovykla „Šimtmečio vaikystė“, finansuojama pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018-2020 metų veiklos plano 6 programos priemonę 6.1.2.06. „Vaikų užimtumo didinimas“.

Stovyklos įgyvendinimo trukmė 5 dienos

Stovyklos pradžia 2018-06-04

Stovyklos pabaiga 2018-06-08

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas vaikams turiningai pailsėti, pažinti savo krašto istoriją ugdant meninius gebėjimus ir saviraišką.

Projekto vykdytojos: L. Eitutienė ir J. Baniūnienė

2018-06-01


MOKYKLA DALYVAUJA PROJEKTE - „ATRASKIME SAVO GABUMŲ TAKELĮ“

Kavarsko pagrindinėje mokykloje–daugiafunkciame centre įgyvendinamas projektas „Atraskime savo gabumų takelį“, finansuojamas pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano 6 programos priemonę 6.1.2.06. „Gabių vaikų užimtumo didinimas“.

Projekto įgyvendinimo trukmė 5 mėnesiai.
Projekto pradžia 2017-08-01.
Projekto pabaiga 2017-12-31.

Projekto tikslas - didinti gabių muzikai mokinių užimtumą Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre.

Projekto veiklos:
1. Edukacinė programa „Muzika: nuo Renesanso iki džiazo“.
2. Muzikinė popietė „Muzikos skrynelę atvėrus“.
3. Edukacinė programa „Kaip Natukas pauzės ieškojo“.
4. Muzikinė popietė „Kai dainuoja širdis“.
5. Piešinių paroda „Ant tos dainuojančios ir grojančios kalvos“.
6. Literatūrinė muzikinė kompozicija „Vainikas Lietuvai“.

Projekto vadovė L. Eitutienė


„ANT TOS DAINUOJANČIOS IR GROJANČIOS KALVOS“

Baigiant projektą suruošta piešinių paroda „Ant tos dainuojančios ir grojančios kalvos“ skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Projekto dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir dovanėlėmis.

2018-01-10

1 / 11

2 / 11

3 / 11

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11„KAIP NATUKAS PAUZĖS IEŠKOJO“

Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcis centras dalyvauja projekte „Gabių vaikų užimtumo didinimas“, kurį finansuoja Anykščių rajono savivaldybė (strateginio 2017-2019 m. veiklos plano 6 programos priemonė 6.1.2.06.). Tuo tikslu mokykla vykdo projektą „Atraskime savo gabumų takelį“. 2017 m. lapkričio 16 d. mokyklos mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Kaip Natukas pauzės ieškojo“. Edukacinės programos metu mokiniai sužinojo, ką slepia „Dryžuotos operos“ pavadinimas, kokia buvo pirmoji lietuviška opera. Mokiniai pateko į Muzikos karalystę, kur susiskirstę komandomis, ridendami kamuoliuką, atliko įvairias užduotis, keliavo per lietuviškos operos pasaulį ir surado pamestą pauzę.

2017-11-16

1 / 24

2 / 24

3 / 24

4 / 24

5 / 24

6 / 24

7 / 24

8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24„MUZIKOS SKRYNELĘ ATVĖRUS“

Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcis centras dalyvauja projekte „Gabių vaikų užimtumo didinimas“, kurį finansuoja Anykščių rajono savivaldybė (strateginio 2017-2019 m. veiklos plano 6 programos priemonė 6.1.2.06.). Tuo tikslu mokykla vykdo projektą „Atraskime savo gabumų takelį“. 2017 m. lapkričio 10 d. mokyklos mokiniai dalyvavo muzikinėje popietėje „Muzikos skrynelę atvėrus“. Jos metu neakivaizdžiai vyko kelionė į garsų šalį. Mokiniams reikėjo atlikti įvairias muzikines užduotis. Stebuklingoje skrynelėje slėpėsi muzikos lobiai, kurie išgaunami įvairiais instrumentais: skudučiais, dūdelėmis, kanklėmis ir t.t. Mokiniai turėjo galimybę patys atlikti muzikines užduotis ir susipažinti su įvairiais muzikos instrumentais, jais pagroti.

2017-11-10

1 / 20

2 / 20

3 / 20

4 / 20

5 / 20

6 / 20

7 / 20

8 / 20

9 / 20

10 / 20

11 / 20

12 / 20

13 / 20

14 / 20

15 / 20

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20

20 / 20„MUZIKA: NUO RENESANSO IKI DŽIAZO“

Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai dalyvavo projekto „Atraskime savo gabumų takelį“ finansuojamo pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano 6 programos priemonę 6.1.2.06. „Gabių vaikų užimtumo didinimas“ edukacinėje programoje „Muzika: nuo Renesanso iki džiazo“ Valdovų rūmuose.

2017-10-23

1 / 12

2 / 12

3 / 12

4 / 12

5 / 12

6 / 12

7 / 12

8 / 12

9 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12MOKYKLA DALYVAUJA PROJEKTE - „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras taip pat dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

Informacija iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro:

2017 m. kovo 22 d. pasirašyta sutartis tarp Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros dėl projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) įgyvendinimo.

2017–2019 m. beveik visos šalies mokyklos (717 mokyklų), kurios vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas, bus aprūpintos gamtos mokslų, šiuolaikinių technologijų, iš dalies matematikos ir informacinių technologijų mokymo priemonėmis ir įranga. Tam yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, iš viso – 6 950 880,43 eurų. Projektas turi 76 partnerius, kurie yra visos šalies savivaldybės ir 16 valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų.

Daugiau informacijos čia


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2020