ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKŠČIŲ R. KAVARSKO PAGRINDINĖ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykščių r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovs komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas nuo 2017 m. rugsėjo mėn.

Vaiko gerovės komisijos planas 2018 metams
Vaiko gerovės komisijos planas 2017 metams

Vaiko gerovės komisijos paskirtis:

– rūpintis saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu, orientuotu į vaiko sėkmę, gerą savijautą, brandą,
– organizuoti ir koordinuoti švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,
– organizuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą.

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Rima Tubienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė, atsakinga už krizių valdymą);

Jurgita Baniūnienė - socialinė pedagogė (komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už socialinio ir emocinio ugdymo sritis);

Gintarė Vaičiuvienė - posėdžių sekretorė.

Nariai:

Snieguolė Audenienė – tėvų atstovė (atsakinga už psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir sveikos gyvensenos ugdymo sritis);

Rima Bagočiūnienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (atsakinga už psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir sveikos gyvensenos ugdymo sritis);

Liudmila Eitutienė – specialioji pedagogė (atsakinga už įtraukiojo ugdymo sritį);

Rasa Jurelienė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė (atsakinga psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir sveikos gyvensenos ugdymo sritis);

Ilona Strumilienė – logopedė (atsakinga už įtraukiojo ugdymo sritį);

Komisija renkasi kiekvieną savaitės antradienį, 15.00 val., direktoriaus kabinete.


© Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcis centras
2019