ANYKÐÈIØ JONO BILIÛNO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO SKYRIUS

ANYKÐÈIØ R. KAVARSKO PAGRINDINË MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
Ástaiga áregistruota Juridiniø asmenø registre
Kodas: 190047787

Adresas:
  P. Cvirkos g. 35
  Kavarskas 29260
  Anykðèiø r. sav.

Tel. (8 381) 55144

Faks. (8 381) 55140

El. p.   kavarsko.pagrindine@gmail.com

PAMOKØ LAIKAS

1.       8.00     -       8.45
2.       8.55     -       9.40
3.       9.50     -     10.35
4.     10.55     -     11.40
5.     12.00     -     12.45
6.     12.55     -     13.40
7.     13.50     -     14.35
8.     14.45     -     15.30


DARBO SKELBIMAI

Pilnas skelbimas
Mokyklos administracijos informacija
2019-09-11

Pilnas skelbimas
Mokyklos administracijos informacija
2019-09-11

Pilnas skelbimas
Mokyklos administracijos informacija
2019-09-04


© Kavarsko pagrindinë mokykla-daugiafunkcis centras
2019